برگزاری آزمونهای حضوری پایه نهم

طبق برنامه ی داده شده به دانش آموزان پایه نهم، امتحانات نهایی سال تحصیلی 99-1400 به صورت منظم و در زمان تعیین شده به صورت حضوری در حال برگزاری می باشند و دانش آموزان موظف هستند نیم ساعت قبل از زمان امتحان در مدرسه حضور داشته باشند.