آزمون نمونه دولتی

موفقیت در آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی

سایه خانعلی پور دانش آموز دبیرستان ایراندخت ، در آزمون مدارس نمونه دولتی موفق و پذیرفته شد.

آرزوی موفقیت و سربلندی برای این دانش آموز کوشا و خانواده محترم از ایزد منان خواستاریم.

مدیریت و انجمن اولیا و مربیان دبیرستان ایراندخت